ALGEMENE VOORWAARDEN REPCON BV

Algemene voorwaarden van Besloten Vennootschap Repcon gevestigd aan de Langestraat 37a, 6624 AA te Heerewaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en/of voorstellen en/of overeenkomsten en/of opdrachten die REPCON B.V., gevestigd te Heerewaarden (hierna ook te noemen: “opdrachtnemer”) sluit met een wederpartij (hierna te noemen: “opdrachtgever”). Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen.
 2. De rechtsbetrekkingen als genoemd in lid 1 van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door opdrachtnemer gesloten alsmede aanbiedingen en/of voorstellen daartoe, waaronder overeenkomsten/aanbiedingen/voorstellen tot advisering ter zake het gebruik, de installatie, het onderhoud en de veiligheid van speeltoestellen, alsmede het verrichten van inspecties ter zake speeltoestellen, steeds in de ruimste zin des woords.
 3. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 2 BW wordt zowel ten aanzien van Repcon als ten aanzien van haar personeel uitgesloten.
 4. Toepassing van de door opdrachtgever ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, welke van REPCON uitgaan, zijn niet bindend bedoeld en zijn dus vrijblijvend, voor zover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt; aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van opdrachtnemer beslaan een samenhangend geheel, welke dus niet deels c.q. waaruit niet afzonderlijke delen/opgaven geaccepteerd kunnen worden.
 2. Overeenkomsten tot aanneming van werk, tot het verrichten van regiewerk en aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden opdrachtnemer niet.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten in verband met een (eventuele) aanbieding en/of overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen. 

 

Artikel 3: Omvang en uitvoering 

 1. De opdracht is uitdrukkelijk beperkt tot de werkzaamheden zoals die in de overeenkomst en – voor zover de overeenkomst daar uitdrukkelijk naar verwijst – in de offerte/de aanbieding staan omschreven.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist, is opdrachtnemer gerechtigd werkzaamheden door derden te laten verrichten. 

 

Artikel 4: Prijs/Opdrachtsom

 1. De in de offerte van opdrachtnemer gehanteerde bedragen en de door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn geformuleerd als vaste opdrachtsom exclusief omzetbelasting en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien op verzoek van opdrachtgever de levering en/of de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt uitgesteld ofwel bespoedigd, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van voor hem uit dit uitstel respectievelijk uit deze bespoediging voortvloeiende kosten en van de wettelijke rente over de prijs van de bij het uitstel betrokken producten.
 3. Wijzigingen in arbeidslonen en/of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door opdrachtnemer worden doorberekend, zonder enige verdere opslag. 

 

Artikel 5: Montage, Meerwerk, Inspecties en Reparatie 

 1. Locaties dienen goed bereikbaar te zijn voor opdrachtnemer. Opdrachtgever doet vooraf en tijdig opgave aan opdrachtnemer van afgesloten locaties. De opmerkingen van opdrachtnemer zijn niet bindend maar gelden als een advies aan opdrachtgever.
 2. Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende voor de montagedienst van opdrachtnemer geldende normale werkuren.
 3. De beoordeling van geschiktheid van plek van installatie, waarop de producten worden gemonteerd, is voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Montage geschiedt conform de geldende veiligheidsregelgeving. De montagekosten worden berekend volgens de opgave in de offerte en is inclusief uitvlakken van vrijgekomen grond doch exclusief afvoer overtollige grond, schone grondverklaring en herbestraten. De grond blijft eigendom van opdrachtgever. Extra werkzaamheden, gederfde uren, inzet van kranen e.d. worden door opdrachtnemer doorberekend op basis van nacalculatie. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de installatieplek bereikbaar is met een vrachtauto, vrij is van los oppervlaktemateriaal (schors, parelgrind, speelzand e.d.) en vrij is van ‘verborgen’ bodemmateriaal (zoals boomwortels, puin, asfalt e.d.). Opdrachtgever dient opdrachtnemer te voorzien van correcte informatie m.b.t. de indeling van de speelplek en ondergrondse leidingen. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve informatie van opdrachtgever en heeft geen zelfstandige onderzoeksplicht. Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk en/of gederfde uren bij opdrachtgever in rekening te brengen indien de informatie van opdrachtgever over de indeling van de speelplek en ondergrondse leidingen onjuist blijkt te zijn.
 5. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in die overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt uitgevoerd, dan wel door haar boven in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
 6. Indien opdrachtgever meerwerk verlangt, zijn wat betreft het meerwerk deze voorwaarden onverkort van toepassing. Door opdrachtgever rechtstreeks aan de onderaannemers van opdrachtnemer opgedragen meer- en/of minderwerk valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer en hiervoor kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gehouden.
 7. Inspecties worden uitgevoerd conform de geldende (o.a. Europese) veiligheidsnormen. De inspecties die opdrachtnemer uitvoert betreffen momentopnames. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gebreken welke geconstateerd worden en/of veroorzaakt zijn na de inspectie. Reparaties geschieden conform specifieke onderhoudsvoorschriften en de geldende (o.a. Europese) veiligheidsnormen. 

 

Artikel 6: Wijzigingen op initiatief van opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tijdens de uitvoering van de opdracht die wijzigingen ten aanzien van de te verrichten werkzaamheden door te voeren, waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, uiteraard voor zover deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de kwaliteit van het werk en passen binnen de inhoud en de omvang van de opdracht. Wanneer een dergelijke situatie zich voordoet, kan opdrachtnemer een verhoging van de prijs vorderen. Opdrachtnemer zal daar waar mogelijk overleg voeren met opdrachtgever in voorkomende gevallen. Wijzigingen aan het toestel voorgesteld door opdrachtgever komen te alle tijde voor rekening en risico van opdrachtgever. 

 

Artikel 7: (Op)levering 

 1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
 2. Ingeval van tijdverlies als gevolg van een oorzaak, waarvoor opdrachtnemer niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om na overleg met opdrachtgever de opdracht in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren. 

 

Artikel 8: Afspraken door personeel 

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd. 
 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

 

 Artikel 9: Milieuaspecten bij de uitvoering van werkzaamheden

 1. Met in achtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt;
  a. opdrachtnemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
  b. de kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10: Verplichtingen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer tijdig de inlichtingen, gegevens en beslissingen te verstrekken, die nodig zijn om de opdracht naar behoren te vervullen en te voltooien. 
 2. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein respectievelijk de ruimte waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd vrij toegankelijk is. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de werknemer van opdrachtnemer zijn werkzaamheden op de locatie van opdrachtgever kan uitvoeren zonder dat er risico is van vernieling en/of ontvreemding van de voor deze werkzaamheden benodigde gereedschappen en/of vervoermiddelen. Indien toch vernieling of ontvreemding plaatsvindt op het terrein van opdrachtgever, dan is opdrachtgever financieel aansprakelijk voor deze schade.
 3. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, voor welke opdrachtgever op grond van dit artikel verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten (per werknemer van opdrachtnemer: het geldende uurtarief x manuur met een maximum van 8 manuur per dag per werknemer) door opdrachtgever te worden vergoed.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten, boetes en/of bekeuringen voortvloeiend uit inspecties aan speeltoestellen.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in, dat geen gegevens betreffende de door opdrachtnemer gebezigde fabricage en/of constructiemethoden aan derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. 

 

Artikel 11: Betaling, betalingsvoorwaarden en boetebeding 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden op de door opdrachtnemer aan te geven wijze. Indien niet tijdig door opdrachtgever wordt betaald, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer – zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is – recht op vergoeding van rente door opdrachtgever gelijk aan 1% per maand vanaf de vervaldag.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd tot enige aftrek of verrekening.
 3. Indien opdrachtgever niet tot betaling overgaat van het openstaande factuurbedrag en opdrachtnemer in verband met de incassering tot een gerechtelijke procedure moet besluiten, is opdrachtgever jegens opdrachtnemer tevens verschuldigd alle aan een dergelijke procedure verbonden kosten, waaronder begrepen kosten van rechtskundige bijstand, voor zover deze de uitgesproken proceskostenveroordeling te boven gaan. 
 4. Opdrachtnemer heeft de vrijheid te bepalen aan welke schulden betalingen van opdrachtgever worden toegekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de rente en op de bedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel. 

 

Artikel 12: Klachten, Reclamering en Garantie 

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van de materialen, dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen schriftelijk te zijn ontvangen uiterlijk 30 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van werkzaamheden of levering van de materialen. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen ter zake dienen binnen een jaar na de tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
 2. De verplichting tot betaling door opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
  a. de niet-inachtneming door opdrachtgever van bedienings- en/of Onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik;
  b. normale slijtage;
  c. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen opdrachtgever;
  d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
  e. in overleg met opdrachtgever aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken;
  f. materialen of zaken, die door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter bewerking zijn verstrekt;
  g. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken;
  h. door opdrachtnemer van derden betrokken onderdelen, voor zover de derde geen garantie aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
 4. Indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden terzake van het product overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.
 5. Indien opdrachtnemer om te voldoen aan zijn garantieverplichtingen onderdelen/producten vervangt worden de vervangen onderdelen/producten zijn eigendom. 

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid voor de uitvoering van het werk

 1. Indien de uitgevoerde werkzaamheden niet aan de afgesproken eisen voldoen, is opdrachtgever gehouden hiervan schriftelijk mededeling te doen aan opdrachtnemer binnen dertig dagen na dagtekening van de oplevering c.q. het opleveringsrapport onder opgave van redenen hiervan. Na deze termijn is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen ter zake de door haar verrichte werkzaamheden. Dit bepaalde leidt uitzondering in geval van een tekortkoming die redelijkerwijs niet door opdrachtgever binnen genoemde termijn had kunnen worden onderkend, zulks aan te tonen door opdrachtgever.
 2. Een rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming in geval van een overeenkomst tot inspectie en advisering is in ieder geval niet ontvankelijk, indien zij wordt ingesteld na verloop van een jaar na de dag waarop het inspectierapport dan wel het adviesrapport aan opdrachtgever ter beschikking is gesteld.
 3. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer, de dwingendrechtelijke toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid, alsmede behoudens vorenstaande is alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer, waaronder doch niet uitsluitend voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, uitgesloten.
 4. Opdrachtnemer is hoogstens jegens opdrachtgever aansprakelijk voor dat deel waarvoor door zijn leveranciers aansprakelijkheid wordt aanvaard dan wel garanties zijn verstrekt. Opdrachtnemer is behoudens andersluidende schriftelijke afspraak tot geen andere garantie gehouden dan in deze voorwaarden voorzien.
 5. Ingeval van gebreken die hun oorzaak uitsluitend of overwegend vinden in ondeugdelijke montage/installatie door opdrachtnemer is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat onder de montage/installatieverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien montage/installatie van het product door opdrachtnemer plaatsvindt, gaat de reclameringstermijn in op de dag dat de montage/installatie door opdrachtnemer is voltooid.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor fouten, voor zover ontstaan door schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn gesteld op de aan opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden, is beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval recht op uitkering geeft, dan wel tot de factuurwaarde met een maximum van € 50.000,00 Euro. Opdrachtnemer zal bovendien in geen geval gehouden zijn tot vergoeding van schade voor zover deze schade het voor geleverde diensten en producten in rekening gebrachte bedrag te boven gaat.
 7. Indien opdrachtnemer, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.
 8. In geval opdrachtgever geen consument of een daarmee gelijk te stellen afnemer is, is hij gehouden opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van de schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor:
  – schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door opdrachtgever verstrekte gegevens;
  – beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken. 
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan 5 als direct of indirect gevolg van:
  a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;
  b. daden of nalatigheden van opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  c. nalatigheden van opdrachtgever als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden;
  d. enig andere van buitenaf komende oorzaak;
  e. gebreken en onvolkomenheden – het niet voldoen aan wetten en beoordelingsrichtlijnen daaronder begrepen – aan zaken toebehorend aan opdrachtgever die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst als onderwerp van beoordeling zijn aangewezen. 
 11. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden tot vergoeding van geleden schade als gevolg van de ondeugdelijkheid en/of onveiligheid van de speeltoestellen en/of het terrein waarop de opdracht aan opdrachtnemer betrekking heeft. 

 

Artikel 14: Overmacht 

 1. In geval na het tot stand komen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor opdrachtnemer bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is opdrachtnemer gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van opdrachtnemer te ontbinden dan wel uitvoering daarvan op te schorten zolang de overmachtssituatie voortduurt, in welke gevallen opdrachtgever, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden. Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden aanhoudt, staat het elke partij vrij zich zonder aansprakelijkheid uit de overeenkomst terug te trekken. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin opdrachtnemer haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen, als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedsfeer en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet of de verkeersopvattingen aan haar kunnen worden toegerekend. 
 3. In ieder geval gelden de navolgende niet limitatieve omstandigheden als overmacht: onwerkbaar weer, natuurrampen, ziekte van epidemisch karakter, oorlogen, internationale of nationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse– of buitenlandse overheden, stakingen bij toeleveranciers dan wel onderaannemers, en het wegvallen van energievoorzieningen zoals elektriciteit, gas en water, aardbeving, oorlog, revolutie, oproer, burgeropstand, onteigening, nationalisatie, kernexplosie, radioactieve of chemische besmetting of ioniserende straling, hyperinflatie, arbeidsconflicten van welke aard dan ook, algemeen tekort of gebrek aan grondstoffen waardoor de productie ofwel wordt ingekrompen ofwel wordt stopgezet, stijging van de grondstofkosten waardoor de totale eenheidsprijs van een product met 5 procent of meer toeneemt, autoriteiten die wettelijke termijnen niet respecteren of niet handelen op een redelijkerwijs te voorziene manier, burgerverenigingen en/of NGO-groepen, rechtspersonen of individuen die bezwaar aantekenen binnen administratieve procedures en andere omstandigheden waarover de partijen redelijkerwijs geen controle hebben.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht van de door opdrachtnemer geproduceerde rapportages en certificaten blijft bij opdrachtnemer rusten. Even zo geldt dit voor de door opdrachtnemer ontwikkelde werkmethoden waarop octrooibescherming rust. Zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer mogen de aan opdrachtnemer toebehorende bescheiden die aan opdrachtgever zijn verstrekt niet worden gereproduceerd, in welke vorm dan ook, noch mogen deze bescheiden zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage worden gegeven dan wel anderszins opnieuw worden gebruikt. Evenzo geldt dit voor door opdrachtnemer ontwikkelde werkmethoden waarop octrooibescherming rust. 

 

Artikel 16: Termijnen, Opschorting en Ontbinding 

 1. Termijnen waarbinnen het werk dient te zijn afgerond, zijn voor opdrachtnemer slechts bindend, indien in de overeenkomst uitdrukkelijk een bepaalde datum is overeengekomen. Prognoses en toezeggingen binden opdrachtnemer niet. Indien een dergelijk bindend tijdstip is overeengekomen, dan wordt steeds termijnverlenging verleend indien stagnatie optreedt welke opdrachtnemer niet kan worden aangerekend wegens overmacht, zoals elders in deze voorwaarden omschreven. 
 2. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichting jegens opdrachtnemer te voldoen, is opdrachtnemer gerechtigd – zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst – hetzij de uitvoering van iedere met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten. 
 3. Mocht opdrachtgever surséance van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft opdrachtnemer het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan opdrachtnemer als opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan opdrachtnemer voorbehouden. 
 4. Indien opdrachtgever tot ontbinding van de overeenkomst met opdrachtnemer overgaat en/of in het geval van het annuleren/ontbinden van de overeenkomst voorafgaand aan de aanvang van de uitvoering van het werk, zal opdrachtgever gehouden zijn minimaal aan opdrachtnemer te vergoeden: de materialen, goederen, het materieel en overige zaken die door opdrachtnemer zijn ingekocht, ingehuurd of in gereedheid zijn gebracht ten behoeve van het uitvoeren van het werk. 

 

Artikel 17: Gegevensverwerking

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden elk op als onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken met betrekking tot de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in verband met elke verkoop en uitvoering van de verplichtingen van partijen uit hoofde van deze algemene voorwaarden. 
 2. Partijen moeten in verband met de uitvoering van hun verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming 

 

Artikel 18: Geschillen en Toepasselijk Recht

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg en uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtnemer. Naar keuze van opdrachtnemer kan zij hiervan afwijken door het geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van opdrachtgever. 
 2. Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn geldt uitsluitend Nederlands recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. 

 

Artikel 19: Slotbepaling

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en treden in werking per september 2022. 

 

Heerewaarden, september 2022